KLEIN KADEEKE

de belevenissen van een gezin met véél kleine kadeekes ........
het leven zoals het is met
4 bio-kindjes: Kobe, Tibo, Litte en Gust
2 pleegkindjes: kleuter- en peutersmurf
2 weekend-/vakantiepleegkindjes: smurf en smurfin
1 Plan-'pleeg'dochter

maandag 16 maart 2009

bij Joëlle ......

Dit stond vandaag op de website van Joelle Milquet;

Een volwaardig statuut voor de erkende onthaalouders

(13 maart 2009) Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet heeft deze morgen vrijdag 13 maart een delegatie ontvangen van de erkende onthaalouders die in de straten van Brussel betoogden om de werkzekerheid en sociale rechten op te eisen waar elke beroepsgroep recht op heeft.

Voor Joëlle Milquet zijn deze vragen inderdaad volkomen gerechtvaardigd: de onthaalouders oefenen immers een beroep uit dat belangrijke competenties van hen vereist, alsook aanzienlijke materiële en menselijke investeringen. Het is een beroep waarvan de maatschappelijke meerwaarde vaak wordt onderschat.

Een gedeeltelijk statuut sinds 2003

De erkende onthaalouders genieten sinds 2003 van een sociaal statuut sui generis dat hen toegang verleent tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen ingeval van ziekte of invalideit, pensioen en opvanguitkeringen voor de ontbrekende plaatsingsdagen. Dat stelsel geeft echter geen recht op jaarlijkse vakantie noch op werkloosheidsuitkeringen.

Sinds enkele maanden en in het bijzonder de voorbije weken werden verschillende vergaderingen opgezet met de sector, maar ook met de gemeenschappen en de partners binnen de federale regering, waaronder het kabinet van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx, om pistes ter verbetering van het sociaal statuut van de erkende onthaalouders bloot te leggen.

Eindelijk een concreet voorstel voor een volwaardig statuut

Volgens Joëlle Milquet moet het toekennen van een volwaardig statuut gefaseerd gebeuren. Einddoel is de toekenning aan alle werknemers die dat wensen, van alle sociale rechten van het volwaardige sociaal statuut en van de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsrelatie.

De minister van Werk heeft aan de delegatie een baanbrekend concreet voorstel voorgelegd en ze is blij dat dit voorstel bij de vertegenwoordigers van de onthaalouders positief werd onthaald.

Eerste stap per 1 januari 2010: Toekenning van het statuut van gelijkgestelde loontrekkende werknemer met een maandelijks te bepalen basisloon voor de onthaalouders die instappen in het beroep, alsook, wellicht middels een stappenplan, voor de onthaalouders die al in het beroep staan en die dat wensen en bovendien beantwoorden aan erkenningsvoorwaarden te bepalen door de gemeenschappen. Dit statuut zal hen de mogelijkheid bieden om te genieten van alle rechten van de sociale zekerheid, met inbegrip van de jaarlijkse vakantie en de werkloosheidsvergoeding, maar vooral om te genieten van de voordelen van een vast loon.

Tweede stap:

- Optrekken van het maandelijks te bepalen basisloon in de richting van het barema van de kinderverzorgers;

- Toepassing van het algemene stelsel van loontrekkenden, met inbegrip van de waardering van overuren, van het gewaarborgd et van de anciënniteit. Over deze voorwaarden zal verder paritair overlegd dienen te worden (in voorkomend geval in de paritaire comités 331 en 332).

Volgende week zal een onderhandelingsagenda voorgelegd aan de verschillende verantwoordelijken en de onderhandelingen zou opgestart in de loop van de week van 21 maart.

Dit is alles is een belangrijk signaal, concreter dan ooit tevoren sinds 2003. Deze grote stap voorwaarts beantwoordt perfect aan het engagement waartoe de minister van Werk en de regering zich hebben verbonden.

Voor bijkomende inlichtingen:

Benoit Lannoo (0476 76 19 43) (NL)

Emilie Rossion (0473 13 97 58) (FR)

1 opmerking:

Sabine zei

Het werd tijd hee vera! Hopelijk zijn de termijnen niet te lang, ook voor de instromende bestaande onthaalouders, zoals wij!
In ieder geval zeer goed nieuws voor de sector en voor de toekomst van het onthaalouderschap.

En een beetje jammer ook... want dat gaan betogen zal nu waarschijnlijk een tijdje niet meer nodig zijn als ze hun beloftes uitvoeren, en dat vond ik eigenlijk best wel leuk :-D